Przeskocz do treści

STATUT KLUBU SENIORA „EMERITA”

S T A T U T KLUBU SENIORA  „EMERITA”


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne


§ 1

 Klub Seniora EMERITA zwany dalej Klubem, jest Stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną.

§ 2

Klub jest organizacją społeczną zrzeszającą osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych , w szczególności mieszkające na terenie osiedla Nowosolna w Łodzi i związane z nim  aktualnie lub w przeszłości, które łączy sentyment, więzi rodzinne   z osiedlem Nowosolna, a także chęć działania dla dobra i na rzecz lokalnych seniorów .

§ 3

Siedzibą Klubu jest Łódź.

1. Terenem działalności Klubu jest miasto Łódź .
2. Klub współdziała z lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi instytucjami w ramach statutowych uprawnień.

§ 4

1. Działalność Klubu oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.                                       
2.Do prowadzenia spraw klubowych Klub może zatrudniać pracowników, a także korzystać z pracy wolontariuszy.
3. W ramach Klubu mogą działać wyspecjalizowane Sekcje i Zespoły.
4. Wszystkich członków obowiązuje Walne Zebranie.

§ 5

1. Klub posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy Prawo  o Stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.
2. Klub zawiązany jest na czas nieokreślony.


§ 6

Klub ma prawo wydawania legitymacji oraz używania pieczęci, sztandaru, odznak   i emblematów zatwierdzonych przez Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania Klubu

§ 7

Celem Klubu jest:

1. Działanie na rzecz  lokalnej społeczności Seniorów oraz mieszkańców osiedla Nowosolna.

 2. Integrowanie społeczności Seniorów oraz mieszkańców osiedla.
3. Kultywowanie i przekazywanie młodszym pokoleniom tradycji osiedla Nowosolna.

4. Aktywizowanie członków Klubu poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społeczności lokalnej .
5. Wspieranie członków Klubu znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej – w miarę swoich możliwości.

6. Utworzenie na terenie osiedla placówki będącej siedzibą Klubu z funkcją integracji międzypokoleniowej mieszkańców osiedla.

7. Budowanie świadomości społecznej w zakresie polityki senioralnej miasta, państwa.

8. Reprezentowanie interesów mieszkańców osiedla Nowosolna ze szczególnym uwzględnieniem  Seniorów w jednostkach organizacyjnych Miasta Łodzi, samorządu terytorialnego, państwa, organizacjach samorządowych i pozarządowych.

§ 8

Cele i zadania Klub realizuje poprzez:

1. Organizowanie wykładów, seminariów, odczytów, konferencji, spotkań, prelekcji, wystaw i innych zajęć dla Seniorów i mieszkańców osiedla Nowosolna.
2. Współpracę z miejskimi, krajowymi i zagranicznymi jednostkami organizacyjnymi, ze szkołami wyższymi oraz osobami o znaczącym autorytecie w różnych dziedzinach nauki, kultury, zdrowia  itp.
3. Współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami samorządowymi,  organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu.
4. Organizowanie i uczestniczenie w organizowaniu imprez ukierunkowanych na realizację celów działalności Klubu.
5. Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej, prozdrowotnej, ekologicznej.
6. Gromadzenie, opracowywanie oraz współdziałanie przy opracowywaniu materiałów historycznych i bieżących wydarzeń związanych z historią osiedla.
7. Utworzenie izby pamięci osiedla Nowosolna.
9. Organizowanie spotkań towarzyskich, wycieczek tematycznych i innych imprez okolicznościowych.
10. Samopomoc koleżeńską członków.
11. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach związanych z działalnością Klubu.
12. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową Klubu.

13. Pozyskiwanie środków finansowych oraz działania organizacyjne na rzecz utworzenia siedziby Klubu z funkcją integracji międzypokoleniowej mieszkańców osiedla.

14. Inicjowanie działalności charytatywnej na rzecz Seniorów i pozostałych mieszkańców osiedla oraz innych osób w szczególny sposób potrzebujących pomocy.

ROZDZIAŁ III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkiem zwyczajnym Klubu może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który zadeklaruje udział w pracach Klubu, będzie przestrzegać postanowień Statutu, uiści  comiesięczną składkę w wysokości ustalonej na Walnym Zebraniu.

§ 10

Członkowie Klubu dzielą się na:

• członków zwyczajnych,
• członków honorowych,
• członków wspierających.

§ 11

1.Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
2.Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
3. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna  posiadające obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych
i niepozbawiona praw publicznych .                

4. Warunkiem przyjęcia jest złożenie przez kandydata pisemnej deklaracji wg wzoru ustalonego przez Zarząd Klubu.
5. Decyzję o przyjęciu w poczet członków lub odmowie przyjęcia kandydata podejmuje Zarząd w porozumieniu z członkami Klubu
w terminie 2 miesięcy.
6. W przypadku odmowy przyjęcia przez Zarząd, kandydat ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca.
7. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 12

1. Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla społeczności lokalnej osiedla Nowosolna i Miasta Lodzi.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Klubu na wniosek Zarządu Klubu.
3. Przyznanie godności członka honorowego powinno być poprzedzone konsultacjami z możliwie największą ilością członków Klubu.

§ 13

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne lub fizyczne, które akceptują cele Klubu, są zainteresowane rozwojem jego działalności i zadeklarują pomoc finansową lub rzeczową.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Klubu po złożeniu przez nich deklaracji.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo:

1. Biernego i czynnego wyboru do władz Klubu oraz głosu stanowiącego podczas Walnych Zebrań Członków.
2. Brania udziału w naradach i wszelkich imprezach Klubu oraz uczestnictwa we wszystkich jego pracach i działaniach.
3. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Klubu.
4. Korzystania ze świadczeń wynikających z działalności Klubu, posiadania legitymacji członkowskiej i noszenia odznaki organizacyjnej Klubu.
5. Zapoznawania się:

• ze sprawozdaniami Zarządu, Komisji Rewizyjnej
• projektem rocznego budżetu Klubu,
• protokółem i uchwałami Walnego Zebrania Członków.

§ 15

Członek zwyczajny jest zobowiązany:

1. Brać czynny udział w realizacji zadań Klubu.
2. Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Klubu.
3. Popularyzować działalność klubu i zabiegać o pozyskiwanie nowych członków.
4. Regularnie opłacać składki członkowskie.
5. Wykonywać zadania powierzone przez władze Klubu.
6. Przestrzegać zasad współżycia w społeczności klubowej oraz wzajemnej życzliwości koleżeńskiej.
7. Zawiadamiać o zmianie danych osobowych zawartych w złożonej deklaracji.
8. Powiadomienia Klubu o rezygnacji z członkostwa.

§ 16

Członek honorowy:

1. Ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach statutowych władz Klubu.
2. Obowiązany jest do przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz Klubu.
3. Zwolniony jest z obowiązku opłacania składek.
4. Nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego do władz Klubu.

§ 17

Członek wspierający:                                                                    

1. Ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w posiedzeniach statutowych władz Klubu.
2. Obowiązany jest do regularnego wnoszenia zadeklarowanego świadczenia na rzecz Klubu.
3. Zwolniony jest z obowiązku opłacania składek.
4. Nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego do władz Klubu.

§ 18

Członkowie Klubu za aktywny udział w realizacji celów Klubu mogą być wyróżnieni:

1. Dyplomem uznania.
2. Odznakami honorowymi.
3. Zwolnieniem z opłacania składek.

§ 19

1. Członkostwo członka zwyczajnego Klubu ustaje wskutek:

• dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
• skreślenia  przez Zarząd z listy członków wskutek nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający
6 miesięcy;                                                            

 • skreślenia przez Zarząd z listy członków na skutek rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Klubu, braku  przejawów aktywnej działalności na rzecz  Klubu lub  utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu oraz utraty pełnej zdolności do czynności prawnych
• śmierci członka.

2. Osobom skreślonym z listy członków Klubu  przysługuje prawo zaskarżenia uchwały Zarządu do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie 1 miesiąca.  Postanowienie Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 20

Członkostwo członka wspierającego Klub ustaje:

1. W następstwie utraty osobowości prawnej.
2. W wyniku uchwały Zarządu o wykluczeniu w przypadku nie wywiązywania się                   z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu.
3. Wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych.

§21

Członkostwo członka honorowego ustaje:

1. Z powodu śmierci członka.
2. Wykluczenia przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu,
w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych.
3. Pisemnej rezygnacji z przynależności do Klubu.

ROZDZIAŁ IV

Władze i struktura organizacyjna Klubu

§ 22

Władzami Klubu są:

1. Walne Zebranie Członków Klubu.
2. Zarząd Klubu.
3. Komisja Rewizyjna.

§ 23

1. Kadencja władz Klubu trwa 3 lata                                                                                                                       

2. Wybory do władz Klubu przeprowadzane są zgodnie z regulaminem wyborów ustalonym przez Walne Zebranie Członków Klubu.
3. Wybory są jawne, równe, bezpośrednie i bez ograniczeń kandydatów. Walne Zebranie może podjąć uchwałę o głosowaniu tajnym.

§ 24

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność, co najmniej ½  uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 25

1. Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
2. W Walnym Zebraniu członków biorą udział:

• z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
• z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:

1. Ustalanie generalnych kierunków działalności Klubu,
2. Uchwalanie zmian Statutu,
3. Wybór władz Klubu: Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
4. Rozpatrywanie wniosków i postulatów dotyczących działalności Klubu oraz wytyczanie i zmienianie ogólnej linii działania Klubu na okres kadencji, 
5. Nadawanie godności członka honorowego,
6. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
7. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu i przekazania jego majątku.

§ 27

1. Walne Zebrania Klubu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w roku. Zebranie zwołuje Zarząd Klubu przez powiadomienie ustne –telefoniczne, e-mailowe i ogłoszenie na stronie internetowej 14 dni przed terminem zebrania.
2. W uzasadnionych przypadkach może zostać zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu,
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu może zostać zwołane:

• na podstawie Uchwały Zarządu Klubu,
• na pisemny wniosek ¼  liczby członków zwyczajnych Klubu,
• na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.

4. Powód, termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania muszą być podane do wiadomości członków Klubu przez powiadomienie ustne –telefoniczne, e-mailowe i ogłoszenie na stronie internetowej 14 dni przed terminem zebrania. Termin ten nie powinien być dłuższy niż 4 tygodnie od dnia złożenia wniosku wymienionego  w § 27 ust.3.

§ 28

W okresie między Zebraniami Walnymi Członków Klubu organem wykonawczym                           i władzą Klubu jest jego Zarząd.

§ 29

Do zakresu działania Zarządu Klubu należy:

1. Realizacja celów statutowych Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków Klubu.
2. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.
3. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu.
4. Uchwalanie planów działalności i zatwierdzanie preliminarzy budżetowych.
5. Składanie sprawozdań i planów Walnemu Zebraniu.
6. Powoływanie sekcji i zespołów oraz ustalanie zakresów ich działania,
7. Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających.
8. Ustalanie wzorów odznak, dyplomów, legitymacji i pieczęci dla Klubu i jego członków.
9. Przyjmowanie przyznanych Klubowi dyplomów i odznak honorowych.
10. Występowanie z wnioskami o nadanie godności członka honorowego Klubu.
11. Wnioskowanie o zmianę wysokości składek członkowskich i warunków zwolnień z nich.

§ 30

1. Zarząd Klubu składa się z 5 członków, w tym:

•  Prezes Zarządu,
•  2 Wiceprezesów Zarządu,
•  Sekretarz Zarządu,
•  Skarbnik Zarządu

2.  Wszyscy członkowie Zarządu wybierani  są przez Walne Zebranie Członków Klubu             w obecności co najmniej ½  członków Klubu  bezwzględną większością głosów  w głosowaniu jawnym chyba, że Walne Zebranie  przyjmie uchwałę o głosowaniu   w trybie tajnym.                                    

  3. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.                           

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes poprzez informację mailową, sms-ową.

§ 31

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Klubu. Do jej kompetencji należy:

• dokonywanie kontroli działalności finansowej Klubu,
• dokonywanie oceny merytorycznej zgodności działalności Klubu ze Statutem,
• wnioskowanie na Walne Zebranie Członków Klubu absolutorium dla Zarządu,
• wnioskowanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu.

2. Członkowie Komisji wybierani są przez Walne Zebranie Członków Klubu  w obecności co najmniej ½  członków Klubu  bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym.                                                                                                                                              

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 32

Jeśli w czasie trwania kadencji władz Klubu nastąpi zmniejszenie się składu wybranych władz, mają one prawo dokooptowania nowych członków na zwolnione miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze Klubu

§ 33

Majątek Klubu składa się:

1. Ze składek członkowskich.
2. Z subwencji, dotacji, darowizn, zapisów i spadków.
3. Z majątku ruchomego i nieruchomego.
4. Innych dochodów niestałych.
5. Ofiarności publicznej.

§34

1. Dla ważności oświadczeń woli w imieniu Klubu, w tym zaciągania zobowiązań, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Klubu wymagane są podpisy dwóch członków  Zarządu działających łącznie.
2. Decyzje w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków.

§35

1. Rokiem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
2. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu

§ 36

Zmiana Statutu lub rozwiązanie  Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania zwykłą większością głosów przy obecności 1/3 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 37

1. Likwidacja Klubu następuje w oparciu o przepisy Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
2. Likwidatorami  Klubu Seniora EMERITA  są członkowie Zarządu pod przewodnictwem Prezesa.

§ 38

Zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały przez Walne Zebranie Członków Klubu z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Statut uchwalony w dniu 13.02.2018.

Skip to content